1. Wish No.1

   
 2. Wish No.11

   
 3. Wish No.7

   
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9. Dying Season

   
 10.